top_banner

Kushtet e shërbimit të AZRhymes

Gjuha origjinale e këtij dokumenti është anglishtja. kur është në konflikt, versioni anglisht do të ketë përparësi mbi çdo variant të përkthyer.
Versioni në anglisht i këtij dokumenti është i arritshëm në https://azrhymes.com/terms .

Kushtet e shërbimit të kësaj uebsiti dhe politika e privatësisë përcakton termat dhe kushtet dhe rregullat, siç mund të ndryshohen dhe plotësohen, kohë pas kohe (këtu e tutje referuar si "marrëveshja") ) i cili do të jetë i zbatueshëm për hyrjen dhe përdorimin e faqes në internet të barnabas szabolcs (këtu e tutje referuar si "azrhymes")d.m.th.https://azrhymes.com, https://riimihaku.fi, https://rime.com.hr, https://rimkereso.hu dhe nënfushat e tyre ("Uebfaqe") nga ju, vizitori / përdoruesi ("Përdoruesi") i Uebfaqes.

1. Pranimi i termave dhe modifikimi i tyre

1.1 Hyrja në uebfaqe nga përdoruesi përbën një njohje dhe pranim të plotë, të të gjitha kushteve, kushteve dhe njoftimeve siç thuhen në këtë marrëveshje dhe pa ndonjë modifikim dhe / ose përjashtim nga përdoruesi i kësaj marrëveshjeje. nëse përdoruesi nuk pajtohet me ndonjë pjesë të termave, kushteve dhe njoftimeve të tilla siç thuhen në këtë marrëveshje në asnjë mënyrë, përdoruesi nuk duhet të ketë qasje në uebfaqe.

1.2 AZRhymes rezervon të drejtën për të ndryshuar termat, kushtet dhe njoftimet në përputhje me të cilat uebfaqja aksesohet nga përdoruesi, pa ndonjë njoftim ose intimim të një ndryshimi të tillë.

2. Perdoruesi i kufizuar

2.1 Përdoruesi bie dakord që duke pasur parasysh natyrën e internetit, ai mund të aksesohet në çdo pjesë të botës. materiali / informacioni në këtë faqe në internet nuk është menduar për përdorim nga personat e vendosur në, ose banorët në vendet që kufizojnë shpërndarjen e materialit / informacionit të tillë ose nga ndonjë person në ndonjë juridiksion ku shpërndarja ose përdorimi i një materiali / informacioni të tillë ose përdorimi ose qasja e faqes në internet do të jetë në kundërshtim me ligjin ose ndonjë rregullore. shallshtë përgjegjësi e çdo përdoruesi të jetë në dijeni dhe të respektojë plotësisht ligjet dhe rregulloret në fuqi të juridiksionit të cilit përdoruesi i nënshtrohet. nëse përdoruesi përdor këtë uebfaqe, ai e pranon, e kupton dhe pranon që ai po e bën këtë me iniciativën e tij dhe me rrezikun e tij dhe AZRhymes nuk do të jetë përgjegjëse për shkelje / shkelje të ndonjë prej ligjeve të zbatueshme për përdorimin e uebfaqes. uebfaqja nuk duhet të interpretohet dhe nuk duhet të interpretohet sikur pretendon të ofrojë ose fton për të ofruar ndonjë informacion për banorët e vendeve ku azrhymes nuk është e licencuar ose e autorizuar për të kryer aktivitete në lidhje me qëllimin e saj.

2.2 Përdoruesi më tej bie dakord dhe merr përsipër të mos inxhinierojë, modifikojë, kopjojë, shpërndajë, transmetojë, shfaqë, kryejë, riprodhojë, publikojë, licencojë, krijojë vepra derivate nga, transferojë ose shesë çdo informacion, program, produkt, shërbim ose pronë intelektuale nga uebfaqja në çfarëdo mënyre çfarëdo qoftë. riprodhimi, kopjimi i përmbajtjes për qëllime komerciale ose jo-komerciale dhe modifikimi i pajustifikuar i të dhënave dhe informacionit brenda përmbajtjes së faqes në internet nuk lejohet në mënyrë rigoroze pa miratimin paraprak me shkrim nga AZRhymes dhe / ose pronarët e palëve të treta. sidoqoftë, një pjesë e përmbajtjes së shërbimeve tona ose skedarëve të tjerë mund të vihen në dispozicion për t'u shkarkuar nga faqja e internetit e cila lejohet të kopjohet dhe / ose të përdoret vetëm për qëllime personale të përdoruesit. përdoruesit dhe / ose ndonjë pale të tretë është e ndaluar të ekzekutojë ose shfaqë këtë uebfaqe dhe / ose informacionin e shfaqur në këtë uebfaqe në ndonjë uebfaqe ose korniza tjetër, pa miratimin paraprak me shkrim nga AZRhymes.

3. Deklarata e garancive

3.1 AZRhymes është përpjekur të sigurojë që të gjitha informacionet e siguruara nga kjo në këtë uebfaqe janë të sakta, por AZRhymes as nuk garanton as nuk bën ndonjë paraqitje në lidhje me cilësinë, saktësinë ose plotësinë e çdo të dhëne ose informacioni të shfaqur në këtë uebfaqe dhe AZRhymes nuk do të jenë në asnjë mënyrë mënyra përgjegjëse për pasaktësi / gabim nëse ka. azrhymes nuk bën asnjë garanci, të shprehur ose të nënkuptuar, në lidhje me uebfaqen dhe / ose përmbajtjen e saj dhe heq të gjitha garancitë e aftësisë për një qëllim të caktuar dhe garancitë e tregtisë në lidhje me informacionin e shfaqur dhe të komunikuar përmes ose në uebfaqe, duke përfshirë çdo përgjegjësi, përgjegjësi ose çdo pretendim tjetër, sido që të jetë, në lidhje me ndonjë humbje, qoftë e drejtpërdrejtë ose pasuese, ndaj çdo përdoruesi ose ndonjë personi tjetër, që rrjedh nga ose nga përdorimi i ndonjë informacioni të tillë që shfaqet ose komunikohet përmes ose në uebfaqe ose sigurimi i shërbimet.

3.2 AZRhymes nuk do të mbajnë përgjegjësi për mos-disponueshmërinë e faqes në internet në çdo moment të kohës për çfarëdo arsye. përdoruesi e kupton dhe pranon që çdo material dhe / ose të dhëna e shkarkuar ose marrë ndryshe nga azrhymes përmes uebfaqes bëhet tërësisht sipas gjykimit dhe rrezikut të tij dhe ai do të jetë përgjegjësi i vetëm për çdo dëmtim të sistemeve të tij kompjuterike ose ndonjë humbje tjetër që rezulton nga të tilla materiale dhe / ose të dhëna.

4. Lidhjet p tor sitet e parts sir tret

4.1 Uebfaqja mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të tjera ose mund të përmbajë karakteristika të çfarëdo natyre të faqeve të tjera në uebfaqe ("faqet e lidhura"). sitet e lidhura nuk janë nën kontrollin e AZRhymes ose uebsajtit dhe AZRhymes nuk është përgjegjëse për përmbajtjen e ndonjë siti të lidhur, përfshirë pa kufizim ndonjë lidhje ose reklamë që përmbahet në një sajt të lidhur, ose ndonjë ndryshim ose azhurnim në një sajt të lidhur. AZRhymes nuk është përgjegjëse për asnjë formë transmetimi, sido që të jetë, e marrë nga përdoruesi nga ndonjë sajt i lidhur. përfshirja e çdo lidhje nuk nënkupton miratimin e çfarëdo natyre nga AZRhymes ose uebfaqja e faqeve të lidhura ose ndonjë shoqatë me operatorët ose pronarët e saj.

4.2 AZRhymes nuk është përgjegjëse për ndonjë gabim, përfshirje, lëshim ose përfaqësim në ndonjë sajt të lidhur, ose për çdo lidhje që përmbahet në një sajt të lidhur. përdoruesit i kërkohet të verifikojë saktësinë e të gjitha informacioneve më parë, para se të ndërmarrë çdo mbështetje në informacione të tilla për produkte / shërbime të tilla që ata besojnë se mund të përfitojnë nga përdoruesi.

5. Detyrimet e perrdoruesit

5.1 Si kusht i hyrjes dhe përdorimit të uebfaqes, përdoruesi garanton që ai nuk do të përdorë uebfaqen për ndonjë qëllim që është i paligjshëm ose i paligjshëm sipas ndonjë ligji për kohën që është në fuqi brenda ose jashtë indisë ose e ndaluar nga kjo marrëveshje. për më tepër, uebfaqja nuk do të përdoret në asnjë mënyrë, e cila mund të dëmtojë, çaktivizojë, mbingarkojë ose dëmtojë atë ose të ndërhyjë në përdorimin e ndonjë pale tjetër dhe / ose gëzimin e faqes së internetit ose të cenojë ndonjë të drejtë të pronësisë intelektuale të AZRhymes ose ndonjë pale të tretë.

6. Kontakt tona tipari

6.1 Përdoruesit do të pajisen me veçoritë e na kontaktoni në uebfaqe. përdoruesit do të jenë në gjendje të japin detajet e tyre të kontaktit për t'i mundësuar AZRhymes të kontaktojë me ta.

6.2 Përdoruesve mund t'u sigurohen më tej tipare për të kontaktuar AZRhymes, për të ngritur pyetje, komente ose për të bashkëvepruar me AZRhymes. sidoqoftë, AZRhymes do të jetë në diskrecionin e saj të vetëm dhe do të jetë brenda të drejtave të saj për t'u përgjigjur, për t'iu përgjigjur ose për të mos u përgjigjur në asnjë pyetje apo koment të tillë.

6.3 Duke përdorur veçoritë e përmendura, përdoruesi lejon AZRhymes të kontaktojë me ta në detajet e tyre të regjistruara, për çdo sqarim ose për të ofruar ndonjë shërbim tjetër kohë pas kohe.

7. Shkelje

7.1 Pa paragjykuar mjetet juridike të tjera në dispozicion të AZRhymes sipas kësaj marrëveshjeje ose sipas ligjit në fuqi, AZRhymes mund të kufizojë aktivitetin e përdoruesit, të paralajmërojë përdoruesit e tjerë për veprimet e përdoruesit, menjëherë të përkohësisht / në mënyrë të pacaktuar pezullojë ose ndërpresë përdorimin e përdoruesit të uebfaqes dhe / ose të refuzojë t'i sigurojë përdoruesit hyrjen në uebfaqe nëse përdoruesi shkel këtë marrëveshje.

8. Pronsia dhe tigh drejtat e pronetsis

8.1 Përmbajtja e faqes në internet dhe të gjitha të drejtat e autorit, patentat, markat tregtare, shenjat e shërbimit, emrat tregtarë dhe të gjitha të drejtat e tjera të pronës intelektuale në të janë në pronësi të AZRhymes ose licencuar në mënyrë të vlefshme për AZRhymes dhe mbrohen nga e drejta e autorit indiane dhe ndërkombëtare dhe ligji tjetër i pronësisë intelektuale. përdoruesi pranon, kupton dhe pranon që ai nuk do të ketë, dhe as nuk do të ketë të drejtë të kërkojë, të drejta në dhe për përmbajtjen e uebfaqes dhe / ose ndonjë pjesë të saj.

8.2 Disa nga përmbajtjet në uebfaqe janë lejuar nga pala / t e treta që të përdoren nga AZRhymes në një formë dhe mënyrë të tillë që mund të dëshirohet nga AZRhymes dhe AZRhymes do të bëjë përpjekjet e saj më të mira për t'i dhënë kredi palës / eve të tilla të treta gjatë botimit të përmbajtjes së tillë në uebfaqen e saj. nëse në ndonjë moment kohor ngrihet ndonjë mosmarrëveshje në lidhje me publikimin e përmbajtjes së tillë, nga ndonjë palë e tretë, AZRhymes do të jetë në të drejtat e saj për të hequr një përmbajtje të tillë ose të sigurojë pëlqimet e kërkuara nga pala / t e treta.

8.3 Çdo përmbajtje e mbrojtur nga e drejta e kopjimit ose pronësi e shpërndarë në ose përmes uebfaqes me pëlqimin e pronarit duhet të përmbajë njoftimin e duhur të së drejtës së kopjimit ose të të drejtave të tjera të pronarit. paraqitja ose shpërndarja e paautorizuar e përmbajtjes së mbrojtur nga e drejta e autorit ose përmbajtje tjetër e paluajtshme është e paligjshme dhe mund ta nënshtrojë përdoruesin ndaj përgjegjësisë personale ose ndjekjes penale.

9. Kufizimi i përgjegjësisë

9.1 P usrdoruesi kupton dhe pajtesisht ben dakord që deri në një masë të lejuar nën ligjet e zbatueshme, në asnjë rast nuk do të azhrizohen ose ndonjë nga shoqëruesit e saj ose ndërmarrjet e prindërve ose ndonjë nga zyrtarët e tyre të respektuar, përfaqësuesit e punëve të mbrendshme, apo çdo tjet elr nndn çdo teori t l p lrgjegjsis (kushtet n in kontrat st, torto, statutori, ose tjetr) p forr çdo d dme direkte, indirekte, incidentale, speciale, pasuese dhe shembuje, pcrfshir buxhetet e bimimve, , p usrdorimi, t d dhatnat ose humbje t other tjera tg prejtme

10. Zhdëmtimi

10.1 Përdoruesi bie dakord të dëmshpërblejë, mbrojë dhe mbajë AZRhymes të padëmshme, filialet e tij, kompanitë e grupit dhe drejtorët e tyre, oficerët, punonjësit, agjentët, ofruesit e shërbimeve të palëve të treta dhe çdo palë tjetër e tretë që ofron ndonjë shërbim për AZRhymes në lidhje me uebfaqen qoftë drejtpërdrejt apo indirekt, nga dhe kundër çdo dhe të gjitha humbjeve, detyrimeve, pretendimeve, dëmeve, kostove dhe shpenzimeve (përfshirë tarifat ligjore dhe disbursimet në lidhje me to dhe interesat e ngarkueshëm prej tyre) të pohuara kundër ose të shkaktuara nga AZRhymes që dalin nga, rezultojnë nga, ose mund të jenë e pagueshme në bazë të, çdo shkelje ose moszbatimi të cilësdo kusht të kësaj marrëveshjeje duke përfshirë çdo përfaqësim, garanci, besëlidhje ose marrëveshje të bërë ose detyrim për t'u kryer nga përdoruesi në përputhje me këtë marrëveshje.

11. Severability

11.1 Nëse ndonjë dispozitë e kësaj marrëveshjeje përcaktohet të jetë e pavlefshme ose e pazbatueshme plotësisht ose pjesërisht, pavlefshmëria ose pazbatueshmëria e tillë do t'i bashkangjitet vetëm një dispozite të tillë ose një pjese të kësaj dispozite dhe pjesa tjetër e kësaj dispozite dhe të gjitha dispozitat e tjera të kësaj marrëveshjeje do të vazhdojnë të jenë në fuqi dhe efekt të plotë.

12. Maqesia e forcs

12.1 AZRhymes nuk do të jetë përgjegjëse për çdo dështim në kryerjen e ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj marrëveshjeje ose të sigurojë shërbimet ose ndonjë pjesë të tyre nëse performanca parandalohet, pengohet ose vonohet nga një ngjarje e forcës madhore dhe në një rast të tillë detyrimet e saj do të pezullohen për këtë për sa kohë që ngjarja e forcës madhore vazhdon.

14. Qeverisja e ligjit

14.1 Kjo marrëveshje do të drejtohet nga dhe ndërtohet në përputhje me ligjet e hungarisë pa iu referuar parimeve të konfliktit të ligjeve. në rast se ndonjë mosmarrëveshje në lidhje me këtë paraqitet nga përdoruesi, ajo do t'i nënshtrohet juridiksionit ekskluziv të gjykatave të budapestit, hungari.

after_content